Förväntad framtida tillväxt inom EMC-området

EMC-området . fortsätter att växa i takt med att andra produktområden som innefattar olika typer av elektroniska system växer. Det görs regelbundet prognoser av olika teknikområdens förmodade förändringar när det gäller marknadsstorlekar. Sådana prognoser görs även för EMC-området och då typiskt för olika delområden som exempelvis provning, provutrustning eller skärmningsmaterial.

Läs mer

Stoppa störningar (Kapitel E, Avsnitt D)

Sammanfogning . Detta är den femte kursdelen, fjärde avsnittet, i vår EMC-kurs för elektronikhårdvarukonstruktörer, vilken behandlar sammanfogning av skärmdelar. På grund av omfånget delas skärmningskursen upp i fyra avsnitt: Apparatskärmning, Öppningar i skärm, Kabelskärmning och Sammanfogning (detta avsnitt). Som vi sagt tidigare: skärmning som sådan är ett sätt att apparatisera zoner, vilket vi behandlade i en tidigare (fjärde) kursdel: Zonindelning.

Läs mer

Nya material för skärmning inom EMC för rymdtillämpningar

Rymdområdet . har genomgått en snabb expansion de senaste åren och flera större projekt planeras det närmaste decenniet. Detta belystes i Electronic Environment nr 2, 2023. Nyligen publicerades en översiktsartikel [1] om utvecklingen av nya avancerade material som kan innebära förbättringar inom rymdområdet i stort och där även material för elektromagnetisk skärmning i rymdtillämpningar belyses. Det är rimligt att tro att denna utveckling av nya material även kommer att kunna nyttjas inom andra tillämpningsområden för EMC varför en kortfattad sammanfattning ges här.

Läs mer

Hur öka medvetenheten om EMC?

Det så kallade EMC-direktivet . (EMCD) infördes inom EU 1989. EU-kommissionen har gjort en utvärdering [1] för att se i vilken grad målen med direktivet uppfyllts. Detta är den enda systematiska utvärderingen som gjorts under de drygt 30 år som gått sedan direktivet infördes och en summering av denna utvärdering finns i Electronic Environment nr 1, 2023. Utvärderingen visar att somliga av målen uppnåtts medan en del mål inte nåtts.

Läs mer

Some Trends from EMC Europe 2023

EMC Europe 2023, . International Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility was arranged 4 -8 September in Kraków, Poland. EMC Europe is the major European conference on Electromagnetic Compatibility and covers a wide area of topics within EMC. As usual, the conference had workshops, tutorials, poster sessions, oral sessions and a large exhibition from different companies. Scientific and engineering papers were presented in a variety of themes within EMC. 

Läs mer

Stoppa störningar (Kapitel E, Avsnitt C)

Kabelskärmning . Detta är den femte kursdelen, tredje avsnittet, i vår EMC-kurs för elek­tronikhårdvarukonstruktörer, vilken ska behandla kabelskärmning. Pga omfånget delas skärmningskursen upp i fyra avsnitt: Apparatskärmning, Öppningar i skärm, Kabelskärmning och Sammanfogning. Skärmning är ett sätt att apparatisera zoner, vilket vi behandlade i en tidigare kursdel: Zonindelning.

Läs mer

EMC-frågor vitala för rymdtillämpningar

Rymdområdet . har genomgått en snabb expansion de senaste åren och flera större projekt planeras det närmaste decenniet. Ingen människa har varit på månen sedan 1972 då Apolloprogrammet avslutades. Efter detta ominriktades ambitionerna till att bygga rymdfärjor för att betjäna rymdlaboratorier i nära omloppsbana runt jorden. Nu planeras det dock åter för att människor ska besöka månen.

Läs mer

Stoppa störningar (Kapitel E, Avsnitt B)

Apparatskärmning . Detta är den femte kursdelen i vår EMC-kurs för elektronikkonstruktörer, vilken ska behandla skärmning. Pga omfånget delas denna kurs upp i fyra avsnitt: Apparatskärmning, Öppningar i skärm, Kabelskärmning och Sammanfogning.

Läs mer

Utvärdering av EMC-direktivet belyser framtida utmaningar

I senaste numret av . Electronic Environment uppmärksammar vi en utvärdering som EU-kommissionen genomfört av EMC-direktivet (EMCD) sedan det infördes 1989. Detta är den enda systematiska utvärderingen som gjorts under de drygt 30 år som gått sedan direktivet infördes. Utvärderingen är relativt omfattande och går igenom en rad aspekter. En intressant del i utvärderingen är utmaningar som inte löses med det nuvarande direktivet.

Läs mer

Stoppa störningar (Kapitel E, Avsnitt A)

APPARATSKÄRMNING . Detta är den femte kursdelen i vår EMC-kurs för elektronikkonstruktörer, vilken ska behandla skärmning. Pga omfånget delas denna kurs upp i fyra avsnitt: Apparatskärmning, Öppningar i skärm, Kabelskärmning och Sammanfogning.

Läs mer