SEES

SEES – Svenska föreningen för miljötålighetsteknik

Miljötålighetsteknik – för bättre funktion och livstidsoptimering hos produkter

The Swedish Environmental Engineering Society, SEES, grundades 1985 som ett kontaktorgan för företag och institutioner som är verksamma inom eller har intresse av miljötålighet. (www.sees.se)

 

SEES, vars svenska namn är Svenska Föreningen för Miljötålighetsteknik, är en branschförening inom Teknikföretagen. SEES vill understödja miljötålighetsteknikens utveckling i Sverige, framför allt hos medlemsföretagen. Det sker främst genom den kunskap som företagens representanter kan tillägna sig genom att delta i SEES verksamhet. SEES hjälper företagen att nå sina mål genom att möta deras behov av kunskap och erfarenheter inom miljötålighetstekniken.

 

SEES genomför av medlemmarna beslutad verksamhet inom nätverksgrupperna och i form av projekt som kan vara externt eller internt finansierade. SEES representanter medverkar ej enbart i den egna seminarie-verksamheten utan deltar aktivt i internationella seminarier och konferenser inom teknikområdet.

SEES skall:

  • Utveckla och främja miljötålighetstekniken i Sverige
  • Fungera som kontaktorgan mellan föreningens medlemmar
  • Företräda teknikområdet nationellt och internationellt
  • Informera om nyheter inom miljötålighetstekniken

Verksamhet och fördelar för medlemmar:

  • Nätverk av experter
  • Intressanta seminarier
  • Europeiskt nätverk
  • Ger ut litteratur och ger kurser, gratis tidning
  • Möjlighet att delta i offentligt finansierade forskningsprojekt
  • Möjlighet att påverka standardiseringen

Utbildning

Förutom den utbildning som sker genom temadagar och seminarier har SEES etablerat huvudkursen i Miljötålighetsteknik. Denna permanenta kurs genomföres årligen i samarbete med SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. Diplom erhålles efter avslutad kurs och genomfört examensarbete.

SEES litteratur

SEES ger ut en litteraturförteckning över de skrifter som kommit fram i föreningens regi. Speciellt kan nämnas Environmental Engineering Handbook. Handboken ger god vägledning vid miljötålighetstekniskt arbete och är en god hjälp vid upprättande av miljötekniska specifikationer, exempelvis vid inköp såväl inom landet som vid utlandsbeställningar.

Internationellt samarbete

SEES är tillsammans med systerföreningar från 10 andra europeiska länder medlem av Committee of European Environmental Engineering Societies, CEEES. På samma sätt som inom SEES har CEEES Working Groups. Den svenska föreningen deltar aktivt med representanter i samtliga CEEES working groups. Förutom erfarenhetsutbyte bedriver alla grupperna utvecklingsarbete och i många fall leder arbetet bl.a. till underlag för standard inom området.

 

SEES har representanter i flera kommittéer för standardisering och har ett nära samarbete med IEC TC104, Environmental Testing, vars sekretariat är beläget i Sverige och dess kansli är representerat i SEES. SEES samarbetar också med amerikanska motsvarigheten till CEEES, nämligen IEST Institute of Environmental Science and Technology.

 

SEES vill understödja miljötålighetsteknikens utveckling hos medlemmarna främst genom den kunskap som ernås genom att deltaga framför allt i arbetsgruppernas verksamhet. Ytterst gäller det att bistå företag och övriga medlemmar att nå sina målsättningar genom att möta behovet av kunskap inom environmental engineering.


Ordförande: Peter Eriksson
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
010-516 50 00
e-post: peter.eriksson@ri.se


Vice ordförande: Daniel Bodin
LaboTest AB, Askim
0708-59 67 95
e-post: daniel.bodin@labotest.se


Sekreterare: Jessica Paulin
TEBAB (Teknikföretagen)
08-782 08 65
jessica.paulin@tebab.com
.
SEES Föreningsnyheter: SEES Nyheter