Förväntad framtida tillväxt inom EMC-området

Den största drivkraften bakom tillväxten inom skärmningsmaterial bedöms vara orsakad av en fortsatt ökning av trådlösa produkter och konsumentelektronik i stort.

EMC-området . fortsätter att växa i takt med att andra produktområden som innefattar olika typer av elektroniska system växer. Det görs regelbundet prognoser av olika teknikområdens förmodade förändringar när det gäller marknadsstorlekar. Sådana prognoser görs även för EMC-området och då typiskt för olika delområden som exempelvis provning, provutrustning eller skärmningsmaterial.

Olika typer av skärmningsmaterial är ett område som är centralt inom EMC och marknaden för detta område förväntas växa de närmaste åren. Världsmarknaden för skärmningsmaterial inom EMC förväntas växa till 9,4 miljarder dollar år 2028 enligt en marknadsprognos som sammanfattas i [1]. Den årliga tillväxten (CAGR*)) bedöms hamna på ca 5,9% per år mellan 2023 och 2028. Som jämförelse så finns en prognos på CAGR för marknadsdelen inom provutrustning och provning för EMC för åren 2024 – 2029, på ca 6% [2].

 

Totalvolymen för den marknadsdelen prognosticeras i samma prognos till ca 10 miljarder dollar 2029. Två begränsande faktorer pekas samtidigt ut inom området för provutrustning och provning. Den ena är ökande kostnader för EMC-provning som sådan, den andra är att genomsnittstiden för EMC-provning av produkter tenderar att öka. EMC-området bedöms således växa på bred front i de närmaste 4-5 åren, vilket torde vara så långt framåt det är meningsfullt att göra marknadsprognoser. Sådana prognoser förutsätter förstås att inga oförutsedda globala geopolitiska händelser eller andra globala händelser (som exempelvis covid-pandemin) inträffar som kan få stor påverkan på den internationella marknaden för elektronikprodukter.

 

Den största drivkraften bakom tillväxten inom skärmningsmaterial bedöms vara orsakad av en fortsatt ökning av trådlösa produkter och konsumentelektronik i stort. Elektriskt ledande ytskikt och färg har den största delen inom den framtida prognosticerade ökningen av området inom skärmningsmaterial. Orsaken till detta är dessa materials flexibilitet när det gäller att belägga olika typer av material, kombinerat med deras stora skärmverkan. Samtidigt är de kostnadseffektiva, vilket gör dem attraktiva som förstahandsval för elektronik- och systemkonstruktörer.

 

Det produktsegment som tros dominera tillväxten inom området för skärmningsmaterial är fordonstillämpningar där en stor mängd kvalificerad elektronik integreras. Kraven på infotainment**) och trådlös uppkoppling tillsammans med olika funktioner för autonomi kräver rigorösa EMC-åtgärder för att inte riskera funktionsproblem. Den pågående transformationen från fossildrivna tekniker till el eller hybrid innebär förändringar inom kraftelektroniken med nya EMC-utmaningar som följd. Spänningsomvandlare, frekvensomriktare och elmotorer är exempel på systemdelar som emitterar elektromagnetiska störningar. Här krävs genomtänkta skärmningsåtgärder för att inte störa de trådlösa system och system för infotainment som installeras i fordon.

 

Geografiskt tros Asien och Stillahavsområdet stå för den största ökningen för skärmningsmaterial inom EMC under perioden. Orsaken är den stora andelen elektronikproduktion som sker i länder såsom Kina, Indien och Sydkorea. Dessa länder står för en stor andel av produktionen av produkter inom bland annat mobiltelefoner, datorer och konsumentelektronik.

 

Exempel på företag inom området ges i rapporten och i listan återfinns bland annat Tier I och II,  Parker Hannifin Corp (US), PPG Industries Inc. (US), 3M (US), Hankel (GE), Laird Technologies Inc. (US), Leader Tech Inc. (US), MG Chemicals (CA), Nolato AB (SE), Tech Etch Inc. (US), RTP Company (US), Schaffner Holding AG (CH).

 

Sammantaget visar prognoser på en fortsatt stabil tillväxt inom skärmningsmaterial för EMC (liksom inom EMC-provning) och som i grunden är kopplad till ökningen av elektroniska produkter i stort för olika tillämpningar.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment

 

*) Compound Annual Growth Rate. CAGR är ett nyckeltal som används för att räkna ut den årliga avkastningen på en investering och är en beräkning av årlig värdeökning.
.

**) Infotainment är en sammanslagning av orden information och entertainment.  Avser ofta produktioner (tv med mera) som syftar på att presentera fakta på ett underhållande sätt.
.

[1] https://www.emc-directory.com/news/emi-shielding-market-expected-to-reach-usd-9-4-billion-by-2028
.

[2] Electromagnetic Compatibility Test Equipment and Testing Services Market Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts (2024 – 2029), https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/electromagnetic-compatibility-test-equipment-and-testing-services-market.