Nya standarder juni – sept 2023

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under juni – september 2023.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

.
SS-EN IEC 61980-3, utg 1:2023
IEC 61980-3:2022 • EN IEC 61980-3:2022
System för trådlös energiöverföring för elfordon – Del 1: Särskilda fordringar för överföringssystem med elektromagnetiska fält
Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems – Part 3: Specific requirements for magnetic field wireless power transfer systems
Används tillsammans med: SS-EN IEC 61980-1, utg 1:2022
SEK TK 69 Elbilsdrift
Fastställelsedatum 2023-09-20


SS-EN IEC 62764-1, utg 1:2023
IEC 62764-1:2022 • EN IEC 62764-1:2022
Mätning av magnetiska fält från elektrisk och elektronisk utrustning i fordon med avseende på exponering – Del 1: Lågfrekventa magnetiska fält
Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical equipment in the automotive environment with respect to human exposure – Part 1: Low-frequency magnetic fields
SEK TK 106 Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum 2023-09-20


SS-EN IEC 62980, utg 1:2023    
IEC 62980:2022 • EN IEC 62980:2022
Parasitiskt kommunikationsprotokoll för trådlös energiöverföring vid radiofrekvens
Parasitic communication protocol for radio-frequency wireless power transmission
SEK TK 100 Multimedia
Fastställelsedatum 2023-09-20


SS-EN IEC 62988, utg 1:2023
IEC 62988:2018 • EN IEC 62988:2022
Kärnkraftanläggningar – Instrumentering och styrsystem av betydelse för säkerheten – Val och användning av trådlösa enheter
Nuclear power plants – Instrumentation and control systems important to safety – Selection and use of wireless devices
SEK TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Fastställelsedatum 2023-06-29


SS-EN IEC 80000-6, utg 2:2023
IEC 80000-6:2022 • EN IEC 80000-6:2022
Storheter och enheter – Del 6: Elektromagnetism
Quantities and units – Part 6: Electromagnetism
SEK TK 25 Storheter och enheter
Fastställelsedatum 2023-09-20