Har målen med EMC-direktivet uppfyllts?

Målet med det första direktivet var att garantera fri rörlighet av elektroniska produkter och samtidigt åstadkomma en acceptabel elektromagnetisk miljö inom EU.

Det så kallade EMC-direktivet . infördes inom EU 1989. Nu när det funnits i över 30 år har EU-kommissionen gjort en utvärdering för att se i vilken grad målen med direktivet uppfyllts. Utvärderingen visar att somliga av målen uppnåtts medan en del mål inte nåtts. EU-kommissionen har gjort utvärderingen [1] via DG GROW (Department for growth). Utvärderingen är relativt omfattande och i denna artikel görs en kort summering av några delar av innehållet.

Första versionen av EMC-direktivet kom 1989 Directive 89/336/EEC, och har sedan uppdaterats efterhand till den nuvarande versionen EMCD (Directive 2014/30/EU). Målet med det första direktivet var att garantera fri rörlighet av elektroniska produkter och samtidigt åstadkomma en acceptabel elektromagnetisk miljö inom EU. Direktivet skulle säkerställa att elektromagnetiska störningar orsakade av elektrisk utrustning inte skulle störa funktionaliteten hos andra sådana produkter, inklusive telekommunikation och eldistribution. Samtidigt skulle elektrisk utrustning ha en lämplig tålighet (immunitet) mot elektromagnetiska störningar. Den andra versionen (2004/108/EC) av direktivet antogs 15 december 2004 och ersatte det första direktivet samtidigt som det utvidgades med en del regulatoriska aspekter. Den nuvarande versionen ersatte tidigare versioner och anpassades till det lagstiftande ramverket ”New Legislative Framework (NLF) 21”. Sammantaget så har dock de väsentliga delarna i det ursprungliga direktivet bevarats genom åren.

Utvärderingskriterier och produktkategorier

Utvärderingen av EU-direktivet gjordes för ett antal kriterier med exempel på specificeringar enligt nedan:

 

Effektivitet

 • hur effektivt har EMCD varit att uppnå målet att få elektriska produkter att uppfylla direktivets krav på elektromagnetisk kompatibilitet samt att åstadkomma fri rörlighet av sådana produkter inom EU-området?
 • I vilken utsträckning har EMCD tillhandahållit ett stabilt legalt ramverk sedan det infördes 1989?
 • I vilken utsträckning har kostnaderna för administration och rapportering varit proportionerliga?
 • Uppnåddes målen till en rimlig kostnad?
 • I vilken utsträckning – om så är fallet – har vinsten övervägt kostnaden för att uppfylla direktivets mål?

Relevans

 • i vilken utsträckning är EMCD relevant idag för att uppnå elektromagnetisk kompatibilitet och uppfylla behov inom området?
 • i hur stor grad är texten i EMCD klar och koherent (hänger samman, är samstämmig)?
 • Givet teknikutvecklingen sedan EMCD infördes 1989, i hur stor grad är texten fortfarande relevant för att uppnå sitt syfte?

Koherens

 • Finns det några koherensproblem mellan EMCD och andra regelverk inom EU?

Tillfört värde för EU

 • Vilket är det tillförda EU-värdet av direktivet?
 • Hur hade situationen sett ut om EMCD inte införts?

Utvärderingen gjordes genom datainsamling via intervjuer och annan tillgänglig data i olika databaser. Intervjuer gjordes med olika kategorier av intressenter där både producenter och konsumenter ingick. Intervjuer genomfördes med aktörer från samtliga av EU-länder.

Följande produktkategorier var i fokus för utvärderingen:

 • Induktionshällar
 • Mikrovågsugnar
 • Tvättmaskiner
 • Dammsugare
 • Elektriska verktyg
 • Powerline communications (PLC)
 • LED-belysning
 • Switchade kraftaggregat
 • Solcellsanläggningar (inverterare och optimerare)
 • Luftkonditionering
 • Kabel-TV-nät
 • Datornät
 • TV-skärmar
 • Vindkraftverk

Slutsatser

Rapporten innehåller en rad slutsatser och diskussioner och nedan sammanfattas några av dem. Den intresserade kan läsa rapporten i sin helhet då den är öppet tillgänglig för allmänheten.

 

Effektivitet

 • EMCD har gett ett stabilt legalt ramverk med harmoniserade regler och procedurer inom EU trots att texten inte ändrats nämnvärt under de över 30 år som direktivet funnits.
 • Intressenternas uppfattning varierar beträffande direktivets förmåga att förhindra att icke kompatibla produkter förekommer inom EU:s inre marknad.
 • EMCD har medfört ett signifikant bidrag när det gäller att förebygga elektromagnetiska störningar. Undantag finns dock och här nämns särskilt Powerline Communications (PLC), inverterare och optimerare i solcellsanläggningar, laddutrustning för elbilar samt vissa typer av LED-belysning.
 • En del typer av Ready-Made Connecting Devices (RCMD) (tredjepartsprodukter såsom exempelvis nätkablar, audio/video-kablar, adapters mm) har visat sig kunna ge störningar när de kopplas in i elektriska produkter som i sig uppfyller EMCD.
 • Det fanns även färre positiva svar från radioamatörer beträffande EMCD:s förmåga att åstadkomma en lämplig nivå av elektromagnetiska störningar i samhället. Särskilt nämns den kumulativa elektromagnetiska miljön som orsakas av en större mängd och större samlokaliseringstäthet av elektriska utrustningar.
 • Kostnaden för producenter att uppfylla EMCD uppskattades av de svaranden till 5-15% av den totala produktionskostnaden. De mest kostnadskrävande delarna anses vara timkostnad för utvecklingsingenjörer under produktutvecklingen samt kostnader för EMC-provning i laboratorier. Kostnaden för EMC-testning av produkter har undersökts. Överlag uppskattas genomsnittskostnaden för EMC-testning till ca 15 000 EUR. Då det kan skilja mellan olika produktkategorier så har en uppskattning gjorts även där. I snitt uppskattas genomsnittskostnaden för EMC-testning av enklare produkter till ca 5000 EUR. För mer komplicerade produkter uppskattas snittkostnaden kunna bli upp till 20 000 EUR. IoT (Internet of Things)-produkter bedöms kosta mer att EMC-testa på grund av dessa innehåller en blandning av teknologier. Även utrustning för 5G-teknik bedöms kosta mer att testa än genomsnittet och orsaken här är de högre frekvenserna som dessa produkter arbetar med.
 • EMCD bedöms ha ökat medvetenheten om elektromagnetisk störning inom europeisk industri men inte i någon högre grad hos konsumenter och professionella användare av elektronisk utrustning.
 • Den ständigt ökande tätheten mellan samlokaliserad elektronisk utrustning är fortfarande en fråga som inte löses med det nuvarande direktivet.

Relevans

 • Det råder stor enighet bland de svarande intressenterna om att EMCD är relevant och att det behövs.

Koherens

 • Texten i EMCD upplevs i hög grad som klar, entydig och sammanhängande.

Tillfört värde för EU

 • Det fanns en bred konsensus bland respondenterna att EMCD tillfört värde för EU genom att man fått ett stabilt gemensamt regelverk inom EU och därmed undvikit motsägande EMC-krav mellan nationella regelverk.

Sammanfattning

Utvärderingen av EMCD ger bilden av ett stabilt och relevant ramverk som underlättat uppfyllnaden av EMC-krav för att få sälja sina produkter inom hela EU. Samtidigt pekas områden ut som behöver adresseras framåt för att hantera elektromagnetiska störningar från elektriska produkter. Dels handlar det om specifika tillämpningar såsom powerline communication (PLC) samt solcellsanläggningar (inverterare, optimerare). Dels handlar det om ett generellt problem som följer av det ständigt ökande antalet elektriska produkter som leder till högre utrustningstätheter med en ökande ackumulerad elektromagnetisk störningsmiljö. Detta har särskilt pekats ut av radioamatörer och sätter samtidigt fingret på hur trådlösa tjänster i allmänhet alltid påverkas av en generell ökning av den ackumulerade elektromagnetiska störningsmiljön i samhället. Slutligen finns det enligt utvärderingen fortfarande arbete att göra för att öka medvetenheten om elektromagnetiska störningar både bland vardagskonsumenter och professionella användare.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment
 
[1] ”Study on the Evaluation of the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMCD)”, ISBN 978-92-76-22757-1 doi: 10.2873/139099 ET-04-20-568-EN-N.