Nya standarder juni – sept 22

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under juni – september 2022.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

.
SS-EN IEC 60749-28, utg 2:2022
• IEC 60749-28:2022 • EN IEC 60749-28:2022
Halvledarkomponenter – Mekaniska och klimatiska provningsmetoder – Del 28: Känslighet för elektrostatiska urladdningar (ESD) ”Charged device model” (CDM) – Komponentnivå
Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing – Charged device model (CDM) – device level
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum 2022-05-18


SS-EN IEC 62228-7, utg 1:2022
• IEC 62228-7:2022 • EN IEC 62228-7:2022
Integrerade kretsar – EMC-bedömning av sändar-mottagarkretsar – Del 7: CXPI tranceivers
Integrated circuits – EMC evaluation of transceivers – Part 7: CXPI transceivers
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum 2022-05-18


SS-EN 55016-1-6, utg 1:2015/A2:2022
• CISPR 16-1-6:2014/A2:2022 • EN 55016-1-6:2015/A2:2022
EMC – Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet – Del 1-6: Kalibrering av antenner för EMC-mätning
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – EMC antenna calibration
Används tillsammans med: SS-EN 55016-1-6, utg 1, 2015, som fr o m 2025-04-07 inte gäller utan detta tillägg A2.
SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum 2022-05-18
Tillägg om bl a kalibrering med tre antenner (TAM) och med strömprob.


SS-EN IEC 61000-4-20, utg 3:2022
• IEC 61000-4-20:2022 • EN IEC 61000-4-20:2022
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 4-20: Mät- och provningsmetoder – Mätning av emission och immunitet i TEM-vågledare
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-20: Testing and measurement techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides
Ersätter: SS-EN 61000-4-20, utg 2, 2011, gäller ej fr o m 2025-03-25.
SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum 2022-05-18
Innehåller nu bl a info om mätosäkerhet och om provning av stora objekt.