Nya standarder nov – feb 22

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under november och december 2021, samt januari och februari 2022.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

.

SS-EN 50527-2-3, utg 1:2022
• EN 50527-2-3:2021
Bedömning av exponering av arbetstagare med aktiva implanterbara medicintekniska produkter för elektriska och magnetiska fält – Del 2-3: Särskild bedömning för arbetstagare med implanterbar neurostimulator
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices – Part 2-3: Specific assessment for workers with implantable neurostimulators
SEK TK 106, Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum 2022-02-16


SS-EN 50554, utg 2:2021
• EN 50554:2021
Bedömning på plats av exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält i närheten av en rundradiosändare
Basic standard for the in-situ assessment of exposure to radio frequency electromagnetic fields in the vicinity of a broadcast site
SEK TK 106, Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum 2021-11-17


SS-EN IEC 60068-2-21, utg 3:2021
IEC 60068-2-21:2021 • EN IEC 60068-2-21:2021
Miljötålighetsprovning – Del 2-21: Provningsmetoder – U: Hållfasthet hos anslutningar och fästdetaljer
Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum 2021-11-17


SS-EN IEC 60974-10, utg 4:2022
IEC 60974-10:2020 • EN IEC 60974-10:20201
Bågsvetsutrustning – Del 10: EMC-fordringar
Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
SEK TK 26, Elsvetsning
Fastställelsedatum 2022-02-16
Omfattar nu även batteridriven utrustning.


SS-EN 61000-3-3, utg 3:2013/A2:2021
IEC 61000-3-3:2013/A2:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Gränsvärden – Begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 16 A per fas utan särskilda anslutningsvillkor
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
SEK TK EMC
Fastställelsedatum 2021-12-15
Innehåller ändringar i bilaga A.


SS-EN IEC 61326-2-4, utg 3:2021
IEC 61326-2-4:2020 • EN IEC 61326-2-4:2021
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-4: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för utrustning enligt IEC 61557-8 för isolationsövervakning och enligt IEC 61557-9 för lokalisering av isolationsfel
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-4: Particular requirements – Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9
SEK TK 65, Industriell processtyrning
Fastställelsedatum 2021-11-17


SS-EN IEC 62135-2, utg 3:2022
IEC 62135-2:2020 • EN IEC 62135-2:2021
Utrustning för motståndssvetsning – Del 2: EMC-fordringar (immunitet och emission)
Resistance welding equipment – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
SEK TK 26, Elsvetsning
Fastställelsedatum 2022-02-16


SS-EN IEC IEEE 62209-1528, utg 1:2022
IEC/IEEE 62209-1528:2020 • EN IEC IEEE 62209-1528:2021
Metod för mätning av specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning – Del 1528: Kroppsmodeller, instrumentering och metoder (4 MHz till 10 GHz)
Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-worn wireless communication devices – Part 1528: Human models, instrumentation and procedures (Frequency range of 4 MHz to 10 GHz)
SEK TK 106, Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum 2022-02-16


SS-EN IEC 62228-5, utg 1:2021
IEC 62228-5:2021 • EN IEC 62228-5:2021
Integrerade kretsar – EMC-bedömning av sändar-mottagarkretsar – Del 5: Ethernet tranceivers
Integrated circuits – EMC evaluation of transceivers – Part 5: Ethernet transceivers
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum 2021-11-17


SS-EN 62920, utg 1:2017/A1:2021
IEC 62920:2017/A1:2021 • EN 62920:2017/A1:2021
Omriktare för solcellsanläggningar – EMC – Fordringar och provningsmetoder
Photovoltaic power generating systems – EMC requirements and test methods for power conversion equipment
SEK TK 82, Direktomvandling av solenergi till elenergi
Fastställelsedatum 2021-12-15
Bland annat ändring av provningarna och utökning standardens omfattning till att även gälla utrustning för anslutning av batterier.