Nu kommer IoMT x2

Sammantaget innebär utvecklingen mot olika typer inom Internet of Things samtidigt att EMC-kunskap för att hantera nya komplexa situationer måste byggas. Framtiden för EMC-området ser därmed ljus ut med dessa visioner.

Utvecklingen inom . Internet of Things (IoT) pågår ständigt och flera delområden ser dagens ljus efterhand som utvecklingen går framåt. Gemensamt för dessa olika delområden är uppkoppling av elektroniska produkter via internet och då ofta via trådlös teknik. En generell utvidgning av IoT är Internet of Everything (IoE) och det mer futuristiska Internet of Senses (IoS). IoS (ung. sinnenas internet) kan ses som en utvidgning av IoT genom att människans fem sinnen interagerar genom tekniska gränssnitt.

IoE (ung . internet av allt) avser typiskt nästa stora utvecklingssteg av hela internet. IoE innefattar typiskt visionen om en större helhet där saker, processer, människor och data är uppkopplade i ett uppkopplat system. IoE kan därför ses som det totala ekosystemet där de olika underområdena utgör en av flera delar. Vi har tidigare belyst hur denna utveckling med allt tätare samlokalisering av känslig trådlös teknik innebär nya utmaningar för EMC-området.

 

Ytterligare begrepp under stark utveckling är IoMT som dels kan stå för Internet of Medical Things, dels för Internet of Moving Things. Internet of Medical Things innebär typiskt uppkoppling av utrustning inom medicin och hälsovård med hälsovården IT-system. Internet of Moving Things innebär typiskt uppkoppling av olika typer av rörliga enheter såsom fordon med mera med tillhörande tjänster i omgivande infrastruktur. Redan 2018 fanns ca 500 000 olika medicinska tekniker med uppkopplingsmöjlighet tillgängliga på marknaden [1]. En drivkraft i denna utveckling är möjligheten till fjärrövervakning av patienters hälsotillstånd genom mätning, analys och kommunikation med vårdutförare. Tekniken medgör att kostnader kan minskas samtidigt som medicinska data kan samlas in kontinuerligt över dygnet utan att en patient behöver läggas in på en vårdinrättning. En annan förhoppning är att detta även ska minska mängden mänskliga misstag och feldiagnoser samtidigt som förändringar i kroniska tillstånd och begynnande sjukdomar kan hanteras tidigare.

 

Via Internet of Moving Things är förhoppningen att utbyte av information mellan fordon kan öka trafiksäkerheten på olika sätt genom att data sprids mellan fordon och till datacenter för trafikövervakning. Med dessa tekniker hoppas man kunna förebygga olyckor och samtidigt påverka trafikflöden för att minska köer. Gemensamt för Internet of Medical Things och Internet of Moving Things är tilltron till tätt samlokalisade system med trådlös teknik för att hantera data som är säkerhetskritiska i olika avseenden. Eftersom trådlös teknik i grunden är känslig för elektromagnetiska störningar så kräver dessa visioner ett gediget EMC-arbete för att nå sin fulla marknadspotential. Internet of Medical Things kräver att tillförlitligheten i insamlade data inte är påverkad av elektromagnetiska störningar. Människor rör sig i olika miljöer där elektromagnetiska störningar kan variera kraftigt i nivå, vilket innebär en särskilt stor utmaning inom tätbebyggda områden och i närheten av verksamheter som använder höga elektriska effekter. Samma sak gäller för tillförlitligheten hos data insamlade inom Internet of Moving Things. Sammantaget innebär utvecklingen mot olika typer inom Internet of Things samtidigt att EMC-kunskap för att hantera nya komplexa situationer måste byggas. Framtiden för EMC-området ser därmed ljus ut med dessa visioner.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment

 

Olika begrepp relaterade till Internet of Things

Det förekommer ett antal begrepp som är relaterade till Internet of Things. Dessa begrepp är inte alltid glasklart definierade och alla har inte några inarbetade svenska översättningar. Nedan ges exempel på hur några av dessa typiskt brukar beskrivas.

 

IoT: Internet of Things (ung. sakernas internet). Avser internetuppkoppling av olika saker som har utrustats med inbyggd internetanslutning. Typiska exempel är konsumentprodukter, hemelektronik, byggnader och maskiner.

 

IIoT: Industrial Internet of Things (ung. industriella sakers internet). Här avses uppkopplad teknik inom industriella tillämpningar. Det kan vara sensorer och annan elektronik för styrning och övervakning av olika typer av industriprocesser, maskin-till-maskintillämpningar med mera.

 

MIoT: Massive Internet of Things (ung. massivt sakernas internet). MIoT används för att beskriva den fullt utvecklade visionen av ett IoT som kännetecknas av applikationer som har mildare krav på tidsfördröjning och datatakt, men som samtidigt kräver ett mycket stort antal komponeneter med låg kostnad, låg energiförbrukning och hög sammankoppling.

 

IoS: Internet of Senses (ung. sinnenas internet). IoS är en utvidgning av IoT genom att människans fem sinnen interagerar genom tekniska gränssnitt.

 

IoE: Internet of Everything (ung. internet av allt). Här avses typiskt nästa stora utvecklingssteg av hela internet. IoE innefattar typiskt visionen om en större helhet där saker, processer, människor och data är uppkopplade i ett uppkopplat system. IoE kan därför ses som det totala ekosystemet där IoT, IIoT och IoS utgör en av flera delar.

 

IoMT: Står antingen för Internet of Moving Things (ung. internet av rörliga saker) eller Internet of Medical Things (ung. internet av medicinska saker). Internet of Moving Things innefattar en hopkoppling av saker som rör sig. Typiskt innefattas olika typer av fordon, men även saker som vi människor bär på, såsom mobiltelefoner, produkter för fysisk träning med mera. Internet of Medical Things avser medicinska produkter som är uppkopplade mot hälsovårdens IT-system och som möjliggör olika typer av online-inhämtning av medicinska data från patienter.

 

[1]   Rapport: ”Medtech and the Internet of Medical Things How connected medical devices are transforming health care”, Deloitte Centre for Health Solutions, July 2018.