Klassiskt EMC-område under stark utveckling

"Produktområden som driver denna utveckling framåt är exempelvis telekommunikation och informationsteknik, fordons- och farkosttillämpningar, hälsa och sjukvård, industritillämpningar, konsumentprodukter samt försvar och säkerhet."

EMC-skärmning . i form av packningar och lister med mera kanske för tankarna till ett område som borde vara i det närmaste ”färdigforskat”. Detta då grundprinciperna för skärmning av elektromagnetiska fält och strömmar är väl kända sedan EMC-områdets ungdom. Utvecklingen inom området är dock fortfarande stark och tros fortsätta i takt med den snabba teknikutvecklingen som pågår inom en rad teknikområden.

Den nuvarande teknikutvecklingen inom en rad områden genererar samtidigt nya krav på skärmningsmaterial, vilket i sin tur har gjort att ett stort antal utvecklingsspår kan ses inom området. Traditionellt har olika typer av metallmaterial utgjort basen för skärmningsmaterial. Metaller har i regel mycket goda skärmningsegenskaper men har andra nackdelar såsom vikt, risk för korrosion, och i vissa fall även jämförelsevis hög kostnad. I takt med ökad massproduktion inom olika konsumentprodukter så blir varje kostnadsdrivande parameter viktig att beakta, vilket i sin tur driver utvecklingen framåt även inom skärmningsmaterial. Detta har gjort att alternativa material till metall har varit under utveckling under en längre tid.

 

Produktområden som driver denna utveckling framåt är exempelvis telekommunikation och informationsteknik, fordons- och farkosttillämpningar, hälsa och sjukvård, industritillämpningar, konsumentprodukter samt försvar och säkerhet. Inom telekommunikation finns flera undersegment såsom smartphones, datorer, plattor och TV-apparater. Marknaden för olika typer av skärmande packningar med mera tros av somliga bedömare därför växa med en årlig takt på flera procent den närmaste åren.

 

En utvecklingstrend är att få fram packningsmaterial i helt nya material som både ger goda skärmningsegenskaper och samtidigt har andra egenskaper såsom mekanisk, kemisk och termisk tålighet, flexibilitet, låg vikt och lägre kostnad. Dessutom ska skärmningsegenskaperna vara höga inom ett allt växande frekvensområde. Packningsmaterial som bibehåller samtliga tekniska egenskaper över lång tid är också väsentligt för produktområden där det av praktiska eller ekonomiska skäl är viktigt att inte behöva ha regelbundet underhåll för att bibehålla skärmningsegenskaperna.

 

Utvecklingen inom nya material för skärmning sker bland annat inom ledande polymerer (t ex plast) och elastomerer (t ex gummi). Inom dessa båda huvudgrupper finns ett antal undergrupper av material där forskning och utveckling pågår. Keramer och textilier är andra grupper med en motsvarande utveckling. En annan utvecklingstrend är packningsmaterial som är biologiskt nedbrytbara för att vara mer miljövänliga än andra icke-biologiskt nedbrytningsbara material. Denna egenskap tros bli allt viktigare i massproducerade konsumentprodukter, både av miljömässiga- och ekonomiska skäl. Porösa skärmningsmaterial är en annan grupp, där exempelvis metallpartiklar eller nanotuber av kol används i ett mjukt fyllnadsmaterial som kan sprutas in i trånga utrymmen. Tillgång till fyllnadsmaterial med goda skärmningsegenskaper och som samtidigt klarar andra särkrav kan vara mycket viktiga för somliga tillämpningar.

 

Sammantaget pågår en rad forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom det klassiska EMC-området skärmning och där nya material med goda egenskaper som samtidigt är anpassade för exempelvis massproduktion av konsumentprodukter utgör en stark utvecklingstrend.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment