Nya standarder mars-april, 2021

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under mars och april 2021.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.


SS-EN IEC 55014-1, utg 5:2021
CISPR 14-2:2020 • EN IEC 55014-2:2021
Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 1: Emission
Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission
SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2021-04-21
Nytt är bl a mätningar över 1 GHz, induktiv energiöverföring och provning av robotar.


SS-EN IEC 55014-2, utg 3:2021
CISPR 14-2:2020 • EN IEC 55014-2:2021
Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 2: Immunitet
Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard
SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2021-04-21
Nytt är bl a immunitet över 1 GHz, nätverksanslutning och provning av robotar.


 SS-EN 60601-1-2, utg 4:2015/A1:2021
IEC 60601-1-2:2014/A1:2020 • EN 60601-1-2:2015/A1:2021
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1-2: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda – Tilläggsstandard för elektromagnetiska störningar
Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests
SEK TK 62, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Fastställelsedatum: 2021-04-21
Nytt avsnitt om magnetiska närfält. Ändrar bl a avsnitt om immunitet mot radiokommunikation och bilagan om riskbedömning.


SS-EN IEC 61000-6-3, utg 3:2021
IEC 61000-6-3:2020 • EN IEC 61000-6-3:2021
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generella fordringar – Emission från utrustning i bostäder och liknande miljöer
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for equipment in residential environments
SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2021-04-21
Tillsammans med SS-EN IEC 61000-6-8 ersätter denna den tidigare SS-EN 61000-6-3, se Electronic Environment nr 4/2020 (sid 9).


SS-EN IEC 62003, utg 1:2021
IEC 62003:2020 • EN IEC 62003:2020
Kärnkraftanläggningar – Instrumentering, styrsystem och elkraftsystem – Fordringar på provning av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Nuclear power plants – Instrumentation, control and electrical power systems – Requirements for electromagnetic compatibility testing
SEK TK 45, Kärnteknisk mätutrustning
Fastställelsedatum: 2021-04-21


SS-EN IEC 62433-6, utg 1:2021
IEC 62433-6:2020 • EN IEC 62433-6:2020
EMC-modellering för integrerade kretsar – Del 6: Modeller för simulering av kretsens immunitet mot pulser – Modellering av immunitet mot ledningsbundna pulser (ICIM-CPI)
EMC IC modelling – Part 6: Models of integrated circuits for pulse immunity behavioural simulation – Conducted pulse immunity modelling (ICIM-CPI)
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum: 2021-04-21