Ökade EMC-behov i kölvattnet av coronapandemin

Behovet av att kunna genomföra leveranser av varor utan att behöva exponera människor för coronaviruset gör att ett innovationslyft inom robotik och drönare förväntas ske under 2021.

Vi har tidigare belyst . hur några marknadssegment som påverkar EMC-området har utvecklats i spåren av coronapandemin under 2020. Inför 2021 kommer det nya prognoser av hur olika branscher förväntas utvecklas under året och vi ska ge några exempel på förutsägelser som görs inom områden där EMC-frågor typiskt är av stor vikt.

Coronapandemin har lett till ett innovationslyft inom en rad områden, varav det mest uppenbara torde vara snabbare metoder för framtagning av vaccin. Ett annat område där innovativa lösningar kommit fram snabbt är inom digitalisering för att möta de behov som uppkommit av den stora omfattningen av arbete på distans, och den ökade e-handeln. Behovet av att kunna genomföra leveranser av varor utan att behöva exponera människor för coronaviruset gör att ett innovationslyft inom robotik och drönare förväntas ske under 2021 [1]. Inom dessa tillämpningar är EMC en nyckelfunktion för både funktion och säkerhet.

 

Inom fordonsindustrin så innebar 2020 en försäljningsminskning av fossilbränsledrivna fordon, vilket har fått olika aktörer att fokusera hårdare mot tillväxtsegment inom sektorn. Därav har ökade satsningar inom elfordon fått ökat fokus. Omställningen från 12V till 48V kraftförsörjning (eng. PDN, Power Delivery Networks) förväntas snabbas på ytterligare av detta under 2021. Detta kommer i sin tur att kräva fler lösningar även för konvertering från 48V till 12 V som krävs för fordonsfunktioner som säkerhet, komfort, infotainment och navigering. Batteriutvecklingen mot snabbare laddningstider kräver också nya komponenter för kraftförsörjningen i fordon. Fordonsindustrin ligger idag dag långt framme inom EMC-området då detta är vitalt för funktionalitet och säkerhet samtidigt som moderna fordon kännetecknas av allt tätare samlokalisering av elektroniksystem. Utvecklingen inom elfordon torde därför leda till att fordonsindustrin även framgent kommer att ligga långt fram att hantera nya EMC-utmaningar.

 

Ett ytterligare behov som tros fortsätta växa snabbt under 2021 är effektivare metoder för hantering av stora mängder digital data. En fortsatt hög mängd distansarbete och fortsatta behov av att genomföra större events online kräver effektiva IT- och datahanteringslösningar. Till detta kommer ökade behov av hantering av stora datamängder inom exempelvis molntjänster och artificiell intelligens, vilket ställer betydligt högre krav på kapacitet på olika delar av IT- och telekominfrastruktur. Förmågan att hantera stora datamängder effektivt betecknas ibland med begreppet HPC (High Performance Computing). Utvecklingen inom HPC förväntas därför vara stark under 2021 [1]. Då behoven inom hantering av stora datamängder har vuxit mycket snabbt under pandemin så hinner man inte bygga ut olika datacenter i närtid utan måste försöka öka kapaciteten genom att packa processorer och servrar tätare i befintliga anläggningar. Detta drar samtidigt med sig högre energiförbrukning och kräver därmed nya lösningar för kraftförsörjning av den utökade mängden datahanteringsresurser. Som ett led i att hantera dessa ökade behov av energi i datacentraler så undersöks även möjligheter att använda högre spänning i kraftförsörjningen. Högre tätheter av elektronisk utrustning tillsammans med ökade behov av kraftförsörjning är typiska områden där EMC-frågor hamnar i fokus.

 

Just den snabba omställningen som sker i spåren av pandemin gör att nya tekniklösningar utvecklas under kort tid. Korta utvecklingstider innebär alltid en risk för EMC-problem om inte dessa identifieras och omhändertas i god tid. Ett kontinuerligt EMC-arbete är därför en framgångsfaktor för att snabb teknikutveckling inte ska hämmas av oförutsedda problem och kostnader.

Sammantaget ser det alltså ut som om de teknikutvecklingsbehov som kommit av coronapandemin kommer att innebära fortsatt ökande behov av kvalificerat EMC-arbete.

 

Peter Stenumgaard
EMC redaktör, Electronic Environment
 
[1] Electronic Product Design & Test, 02 February, 2021.