Nya standarder Q4-20, Q1-21

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under november och december 2020 samt januari och februari 2021.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

SS-EN 55032, utg 2:2015/A1:2021

CISPR 32:2015/A1:2019 • EN 55032:2015/A1:2020
Multimediautrustning – EMC-fordringar – Emission
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements
SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2021-01-27
Inför framförallt ändringar i bilagorna.


SS-EN IEC 55036, utg 1:2021

CISPR 36:2020 • EN IEC 55036:2020
El- och laddhybridbilar – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder för skydd av icke-fordonsburna mottagare under 30 MHz
Electric and hybrid electric road vehicles – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz
SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2021-02-17


SS-EN IEC 60068-3-7, utg 2:2020

IEC 60068-3-7:2020 • EN IEC 60068-3-7:2020
Miljötålighetsprovning – Del 3-7: Bakgrundsinformation och vägledning – Mätning i värmekamrar för provningarna A (kyla) och B (torr värme) (med last)
Environmental testing – Part 3-7: Supporting documentation and guidance – Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)
SEK TK 104, Miljötålighet
Fastställelsedatum:2020-11-11


SS-EN IEC 60721-3-0, utg 2:2020

IEC 60721-3-0:2020 • EN IEC 60721-3-0:2020
Miljöklassificering – Del 3-0: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter – Introduktion
Classification of environmental conditions – Part 3-0: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Introduction
SEK TK 104, Miljötålighet
Fastställelsedatum: 2020-11-11


SS-EN IEC 61000-4-3, utg 4:2020

IEC 61000-4-3:2020 • EN IEC 61000-4-3:2020
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 4-3: Mät- och provningsmetoder – Provning av immunitet mot utstrålade radiofrekventa elektromagnetiska fält
Electromagnetic compatibility (EMC) –  Part 4-3: Testing and measurement techniques –  Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2020-12-16
Den övre frekvensgränsen är borttagen. Beskriver även provning med flera signaler och ger mer info om provuppställningen.


SS-EN IEC 61969-1, utg 3:2020

IEC 61969-1:2020 • EN IEC 61969-1:2020
Mekaniska byggsätt för elektronikutrustningar – Kapslingar för placering utomhus – Del 1: Riktlinjer för konstruktion
Mechanical structures for electrical and electronic equipment – Outdoor enclosures – Part 1: Design guidelines
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum: 2020-11-11
Omfattar moduluppbyggd utrustning för utomhusbruk, t ex skåp med kortramar eller liknande.


SS-EN IEC 61969-3, utg 3:2020

IEC 61969-3:2020 • EN IEC 61969-3:2020
Mekaniska byggsätt för elektronikutrustningar – Kapslingar för placering utomhus – Del 3: Fordringar beträffande miljötålighet och säkerhet
Mechanical structures for electrical and electronic equipment – Outdoor enclosures – Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum: 2020-11-11
Omfattar utomhuskapslingar i allmänhet, även för mekaniska och kombinerade utrustningar.