Rapportera misstänk incident och störning

MSB har tagit fram . ett informationsblad innehållandes kontaktinformation till för civilsamhället relevanta kontaktpunkter vid misstänkt elektromagnetisk incident och / eller störning. Rapportering är viktigt för att myndigheter ska kunna upprätta en lägesbild kring såväl IT-incidenter, som störningar orsakade av elektromagnetiska fenomen.

Det civila samhällets krishanteringsförmåga är beroende av ett flertal system som innehåller elektronisk utrustning för bl.a. styrning, kontroll, övervakning, och kommunikation. Dessa kan påverkas av elektromag­netiska hot, antingen oavsiktligt exempelvis genom radioutsändningar från felaktigt fungerande utrustning eller avsiktligt genom angrepp med exempelvis störsändare eller vapen som avger elektromagnetiska pulser. Incidenter kan t.ex. yttra sig som störningar i trådlös kommunikation mellan IT-system, eller störningar i mobiltelefonsystem.

 

Under pågående elektromagnetisk störning eller angrepp kan datorer el­ler IT-system fungera felaktigt exempelvis genom att starta om en eller flera gånger. Ett angrepp kan även permanent förstöra ett systems elek­tronikkomponenter. Om du råkat ut för en incident eller störning vilken påverkar funktion hos för samhället viktiga system ska detta rapporte­ras till relevant myndighet. Genom rapportering kan berörda myndighe­ter stödja hantering av störning, samt upprätta en lägesbild kring såväl IT-incidenter som störningar orsakade av elektromagnetiska fenomen.

 

Informationsbladet syftar till att ge aktörer enkel och kortfattad in­formation kring incidentrapportering på området. Notera att informa­tionen nedan inte är heltäckande utan innehåller enbart information gällande incidentrapportering för det civila samhället. För fullständig vägledning och/eller rapporteringsformulär hänvisar MSB till respek­tive myndighet.

Klicka för större bild