Nya standarder Q3-20

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under maj, juni, juli och augusti 2020.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

.
SS-EN 55016-1-3, utg 2:2007/A2:2020
CISPR 16-1-3:2004/A2:2020 • EN 55016-1-3:2006/A2:2020
EMC – Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet – Del 1- 3: Störningseffekt.

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary equipment – Disturbance power.
SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2020-06-10

.
SS-EN IEC 61000-4-11, utg 3:2020
IEC 61000-4-11:2020 • EN IEC 61000-4-11:2020
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 4-11: Mät- och provningsmetoder.
Provning av immunitet mot kortvariga spänningssänkningar, spänningsavbrott och spänningsvariationer för utrustning med matningsström högst 16 A per fas.
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase.
SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2020-06-10

.
SS-EN IEC 62209-3, utg 1:2020
IEC 62209-3:2019 • EN IEC 62209-3:2019
Metod för mätning av specifik absorptionshastighet (SAR) avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från handhållen och kroppsburen trådlös kommunikationsutrustning – Del 3: System baserade på vektormätningar (600 MHz till 6 GHz).
Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices – Part 3: Vector measurement-based systems (Frequency range of 600 MHz to 6 GHz).
SEK TK 106 Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum: 2020-05-13

.
SS-EN IEC 62311, utg 2:2020
IEC 62311:2019 • EN IEC 62311:2020
Bestämning av elektroniska och elektriska apparaters överensstämmelse med begränsningar avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz – 300 GHz).
Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz).
SEK TK 106 Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum: 2020-05-13
Bland annat görs nu skillnad mellan avsiktlig och oavsiktlig strålning och behandlingen av mätosäkerhet har förbättrats.

.
SS-EN IEC/IEEE 82079-1, utg 2:2020
IEC/IEEE 82079-1:2019 • EN IEC/IEEE 82079-1:2020
Framställning av information och anvisningar för hantering och användning av produkter – Del 1: Principer och allmänna fordringar.
Preparation of information for use (instructions for use) of products – Part 1: Principles and general requirements.
SEK TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
Fastställelsedatum: 2020-06-10
Fullständigt omarbetad. Behandlar nu även komplexa system och monteringssatser.