Nya standarder Q2-20

Att utgå från standard .  är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under mars och april 2020.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

 

.
SS-EN 50160, utg 4.3:2020
• EN 50160:2010/A1+A2+A3:2019
Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
SEK TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Fastställelsedatum: 2020-04-15
Inför nu behandling av elkvalitetsfrågor för frekvensområdet 2 kHz – 150 kHz.


.
SS-EN 61000-4-25, utg 1:2002/A2:2020
IEC 61000-4-25:2001/A2:2019 • EN 61000-4-25:2002/A2:2020
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 4-25: Mät- och provningsmetoder – Provning av immunitet mot nukleär elektromagnetisk puls (HEMP)
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-25: Testing and measurement techniques – HEMP immunity test methods for equipment and systems
SEK TK 77C Skydd mot elektromagnetiska högeffekttransienter
Fastställelsedatum: 2020-04-15


.
SS-EN 55011, utg 5:2016/A11:2020
• EN 55011:2016/A11:2020
Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM-utrustning) – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder
Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2020-04-15
Tillägg som, liksom de följande tre, innehåller nytt Annex ZZ ”Coverage of Essential Requirements of EU Directives”.


.
SS-EN 55014-1, utg 4:2017/A11:2020
• EN 55014-1:2017/A11:2020
Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 1: Emission
Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission
SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2020-04-15


.
SS-EN IEC 55015, utg 7:2019/A11:2020
• EN IEC 55015:2019/A11:2020
Belysningsmateriel och liknande utrustning – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2020-04-15


.
SS-EN 55032, utg 2:2015/A11:2020
• EN 55032:2015/A11:2020
Multimediautrustning – EMC-fordringar – Emission
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements
SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Fastställelsedatum: 2020-04-15


.
SS-EN 50310, utg 4:2016/A1:2020
• EN 503102016/A1:2020
Fastighetsnät för informationsöverföring – Potentialutjämning
Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastställelsedatum: 2020-04-15
Ändrar bl a avsnitt om potentialutjämning i befintlig anläggning och tabeller med resistansvärden