Nya standarder

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Här presenteras ett urval av de standarder som fastställts under november 2019 till och med februari 2020.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns), europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard.

 

För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

.
SS-EN IEC 31010, utg 2:2019
• IEC 31010:2019
• EN IEC 31010:2019
Riskhantering – Metoder för riskbedömning
Risk management – Risk assessment techniques
SEK TK 56 Tillförlitlighet
Fastställelsedatum: 2019-11-13
Kompletterar SS-ISO 31000 med vägledning för val och tillämpning av metoder för riskbedömning.


.
SS-EN 50413, utg 2:2019
• EN 50413:2019
Standard för mätning och beräkning av exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (0 Hz – 300 GHz)
Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz)
SEK TK 106 Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum: 2019-11-13


.
SS-EN 50499, utg 2:2019
• EN 50499:2019
Tillvägagångssätt för bedömning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält
Procedure for the assessment of the exposure of workers to electromagnetic fields
SEK TK 106 Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum: 2019-11-13
Anpassad för användning tillsammans med EU-direktivet 2013/35/EU.


.
SS-EN 50693, utg 1:2020
• EN 50693:2019
Produktkategoriregler för livscykelanalys av elektroniska och elektriska produkter och system
Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
SEK TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Fastställelsedatum: 2020-01-28


.
SS-EN 60068-2-64, utg 2:2009/A1:2020
• IEC 60068-2-64:2008/A1:2019
• EN 60068-2-64:2008/A1:2019
Miljötålighetsprovning – Del 2-64: Provningsmetoder – Fh: Bredbandig brusvibration, med vägledning
Environmental testing – Part 2-64: Test methods – Test Fh: Vibration, broadband random (digital control) and guidance
SEK TK 104 Miljötålighet
Fastställelsedatum: 2020-02-19


.
SS-EN 60068-2-67, utg 1:2001/A1:2019
• IEC 60068-2-67:1995/A1:2019
• EN 60068-2-67:1996/A1:2019
Miljötålighetsprovning – Del 2-67: Provningsmetoder – Cy: Fukt, stationärt tillstånd, accelererad provning av komponenter
Environmental testing – Part 2-67: Tests – Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components
Fastställelsedatum: 2019-12-11


.
SS-EN 60068-2-69, utg 3:2017/A1:2020
• IEC 60068-2-69:2017/A1:2019
• EN 60068-2-69:2017/A1:2019
Miljötålighetsprovning – Del 2-69: Provningsmetoder – Te/Tc: Lödbarhetsprovning med vätningsvåg (kraftmätning) av komponenter för ytmontering
Environmental testing – Part 2-69: Tests – Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum: 2020-01-28


.
SS-EN IEC 60068-2-82, utg 2:2020
• IEC 60068-2-82:2019
• EN IEC 60068-2-82:2019
Miljötålighetsprovning – Del 2-82: Provningsmetoder – Tx: Tenntrådar på komponenter och delar i elektronikenheter
Environmental testing – Part 2-82: Tests – Test Xw1: Whisker test methods for components and parts used in electronic assemblies
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum: 2020-02-19


.
SS-EN IEC 60068-2-85, utg 1:2020
• IEC 60068-2-85:2019
• EN IEC 60068-2-85:2019
Miljötålighetsprovning – Del 2-85: Provningsmetoder – Fj: Vibration – Återgivning av långtidsförlopp
Environmental testing – Part 2-85: Tests – Test Fj: Vibration – Long time history replication
SEK TK 104 Miljötålighet
Fastställelsedatum: 2020-02-19


.
SS-EN IEC 60068-3-3, utg 2:2019
• IEC 60068-3-3:2019
• EN IEC 60068-3-3:2019
Miljötålighetsprovning – Del 3-3: Vägledning vid seismisk provning av utrustning
Environmental testing – Part 3-3: Supporting documentation and guidance – Seismic test methods for equipment
SEK TK 104 Miljötålighet
Fastställelsedatum: 2019-12-11


.
SS-EN IEC 60721-3-3, utg 2:2019
• IEC 60721-3-3:2019
• EN IEC 60721-3-3:2019
Miljöklassificering – Del 3-3: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter – Väderskyddad driftmiljö för stationär utrustning
Classification of environmental conditions – Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Stationary use at weatherprotected locations
SEK TK 104 Miljötålighet
Fastställelsedatum: 2019-11-13


.
SS-EN IEC 60721-3-4, utg 2:2019
• IEC 60721-3-4:2019
• EN IEC 60721-3-4:2019
Miljöklassificering – Del 3-4: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter – Ej väderskyddad driftmiljö för stationär utrustning
Classification of environmental conditions – Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Stationary use at non-weatherprotected locations
SEK TK 104 Miljötålighet
Fastställelsedatum: 2019-11-13


.
SS-EN IEC 61000-3-11, utg 2:2019
• IEC 61000-3-11:2017
• EN IEC 61000-3-11:2019
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-11: Gränsvärden – Begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 75 A och för vilka särskilda anslutningsvillkor gäller
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-11: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems – Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection
SEK TK EMC
Fastställelsedatum: 2019-12-11
Främst ny bilaga om när flera likadana apparater är inkopplade på samma ställe i nätet.


.
SS-EN IEC 62430, utg 2:2020
• IEC 62430:2019
• EN IEC 62430:2019
Miljömedveten konstruktion (ECD) – Principer, fordringar och vägledning
Environmentally conscious design (ECD) – Principles, requirements and guidance
SEK TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Fastställelsedatum: 2020-01-28
Nya utgåvan är utvidgad i samarbete med ISO till att omfatta alla slags produkter.


.
SS-EN IEC 63044-5-1, utg 1:2019
• IEC 63044-5-1:2017
• EN IEC 63044-5-1:2019
Installationsbussar (HBES) samt styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) – Del 5-1: EMC-fordringar, förutsättningar och provningsuppställningar
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up
SEK TK 23 Installationsmateriel
Fastställelsedatum: 2019-12-11
Ersätter SS-EN 50491-5-1 som inte gäller fr o m 2026-11-01.


.
SS-EN IEC 63044-5-2, utg 1:2019
• IEC 63044-5-2:2017
• EN IEC 63044-5-2:2019
Installationsbussar (HBES) samt styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) – Del 5-2: EMC-fordringar för HBES/BACS för användning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer
Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 5-2: EMC requirements for HBES/BACS used in residential, commercial and light-industrial environments
SEK TK 23 Installationsmateriel
Fastställelsedatum: 2019-12-11
Ersätter SS-EN 50491-5-2 som inte gäller fr o m 2026-11-01.


.
SS-EN IEC 63044-5-3, utg 1:2019
• IEC 63044-5-3:2017
• EN IEC 63044-5-3:2019
Installationsbussar (HBES) samt styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) – Del 5-3: EMC-fordringar för HBES/BACS för användning i industrimiljö
Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) – Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industrial environments
SEK TK 23 Installationsmateriel
Fastställelsedatum: 2019-12-11
Ersätter SS-EN 50491-5-3 som inte gäller fr o m 2026-11-01.