Några trender inom EMC och produktutveckling

Med den snabba . teknikutvecklingen inom många områden så möter pruduktutvecklare samtidigt nya EMC-utmaningar som måste hanteras.

Användningen av avancerade beräkningsprogram och sofistikerade mätinstrument för att säkra EMC har därför ökat de senaste åren. Detta gäller dock i första hand för större företag som kan ta den kostnaden och samtidigt har den kompetens som krävs för att använda dessa verktyg och mätinstrument på ett effektivt sätt. Mindre aktörer som inte kan finansiera sådana verktyg och som själva inte har in-house kunnande inom EMC har som tidigare att välja på externa konsulter eller en egen beprövad trial-and-error metodik.

 

En annan trend är en ökad användning av färdiga komponentblock såsom radiomoduler och andra färdigutvecklade RF-moduler. Här är utmaningen att kunna integrera sådana delar utan att de förutsättningar som de färdiga modulerna är utvecklade för åsidosätts på ett sådant sätt att nya EMC-problem skapas. Då färdiga elektronikmoduler är utvecklade för att fungera EMC-mässigt inom vissa givna förutsättningar så visar erfarenheter att EMC problem uppstår när modulerna integreras i tillämpningar som inte uppfyller dessa förutsättningar. Exempel på sådana avsteg kan vara att man använder andra typer av antenner, andra arbetsfaktorer för pulsning, andra signalfrekvenser eller andra uteffekter än vad modulerna är utvecklade för.

 

Sådana avsteg kan innebära att icke önskade blandprodukter av signaler uppstår eller att nya signaler skapas av olinjära fenomen. En ytterligare trend som genererar nya EMC-problem är att somliga produktutvecklare integrerar komponentmoduler utanför sitt eget kunskapsområde. Då mängden färdigutvecklade moduler ökar på marknaden så är det kostnadsbesparande att utnyttja sådana i så stor utsträckning som möjligt. Detta förutsätter dock att man har kunnande för att integrera sådana moduler utan att nya okontrollerade EMC-problem uppstår. En ökad användning av färdigutvecklade RF-moduler kan således innebära oförutsedda kostnader om oturen är framme.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment