EMC – en av flera utmaningar för Internet of Things

Visionen mot Internet . of Things (IoT) i full skala innebär att elektroniska system, både trådlösa och icke trådlösa, kommer att bli samlokaliserade överallt i samhället. Dessa samlokaliseringsscenarier kommer att kännetecknas av slumpmässighet och dynamik, starkt påverkade av konsumenters vanor.

Nuvarande prognoser över antal samlokaliserade enheter per areaenhet säger i storleksordningen 10000/km2 för massivt uppkopplade IoT-enheter för smarta städer. Tillsammans med ytterligare enheter för smarta hem och underhållning så kan tätheten öka med i storleksordningen 10- 20 ggr till omkring 200000/km2. Sådana utrustningstätheter kommer att innebära utmaningar ur EMC-synpunkt då så tät samlokalisering av elektroniska enheter kommer att påverka den totala elektromagnetiska störningsmiljön för dessa applikationer.

 

Nuvarande bedömningar pekar mot att lågeffektsnät drivna av batterier med lång livslängd kommer att dominera IoT-förbindelser fram till runt 2025. Typiska exempel kommer att vara i 800 MHz-bandet där lågeffektsystem får relativt lång räckvidd. Lågeffektsystem innebär samtidigt att mottagaren kommer att ha ett lågt signalbrusförhållande i de trådlösa förbindelserna. Detta innebär större känsligt mot elektromagnetiska störningssignaler.

 

EMC kommer därför att vara en av flera nyckelutmaningar för att nå den fulla potentialen i IoT-tillämpningar.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment