Påverkas du av de nya kraven på radioutrustning?

Det nya EU-direktivet om radioutrustning införlivades i svensk lagstiftning den 13 juni 2016 och preciseras i Postoch telestyrelsens (PTS) föreskrifter. Direktivet sätter ramarna för vilka krav en produkt måste uppfylla för att få tillhandahållas på marknaden och tas i bruk inom EU, samt vem som ansvarar för att säkerställa att dessa krav är uppfyllda.

Reglerna innehåller flera nyheter som berör tillverkare, importörer och återförsäljare av radioutrustning. Radioutrustning är elektriska eller elektroniska produkter som sänder eller tar emot radiovågor för kommunikation eller radiobestämning. Det nya regelverket har ett bredare tillämpningsområde än det tidigare eftersom det inte längre undantar radio- och tv-apparater och att det genom en ny definition av radiovågor även omfattar radioutrustning som sänder på frekvenser under 9 kHz.

 

De nya föreskrifterna som genomför radioutrustningsdirektivet ställer dessutom inte bara krav på marknadsaktörerna att de produkter de sätter på marknaden uppfyller kraven i direktivet utan föreskriver även hur marknadsaktörerna ska gå till väga för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven. Genom att dela upp marknadsaktörerna i olika kategorier blir det tydligare vilka skyldigheter var och en av aktörerna har.

 

När det gäller radioutrustningens tekniska egenskaper kräver regelverket att utrustning ska vara konstruerad så att den ändamålsenligt använder och stöder en effektiv användning av radiospektrum och därigenom undviker skadlig störning. Syftet med kravet på effektiv spektrumanvändning är att radiospektrum som finns i begränsad mängd ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Rent praktiskt betyder detta att det införs krav på mottagaregenskaper för all radioutrustning.

Mer om regelverket

PTS har beslutat om nya föreskrifter om radioutrustning. Föreskrifterna införlivar de delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av 1999/5/EG (radioutrustningsdirektivet) som regeringen har delegerat till PTS. Radioutrustningsdirektivet införlivades den 13 juni 2016 i svensk rätt genom radioutrustningslagen (SFS 2016:392), radioutrustningsförordning (SFS 2016:394) och den 1 juli 2016 genom PTS föreskrifter (PTSFS 2016:5) om krav m.m. på radioutrustning. Radioutrustning som uppfyller det gamla regelverket får släppas ut på marknaden tom 12 juni 2017 enligt övergångsbestämmelsen i direktivet.

 

Källa: PTS