Sjukvårdens behov av säkerhet i en teknikintensiv miljö

Då en störning . definieras som en felfunktion eller frånvaro av funktion är det lätt att inse varför EMC-krav är en naturlig del av den elektromedicinska säkerheten. Det har tidigare funnits misstankar om att EMC-relaterad problematik inom vården är mer utbredd än vad vi som jobbar inom fastighetsförvaltning har haft kunskap om.

Under våren och sommaren har Västfastigheter förmånen att ha en utbytesperiod med Anders Bruhn från region Halland inom ramen för sin utbildning till medicinteknisk ingenjör. Under utbytesperioden kommer Anders arbeta med uppsökeri i olika vårdmiljöer för att kartlägga EMC-relaterad störproblematik i sjukvården.

 

Syftet är både att intervjua personal och kartlägga miljöer dvs. elsystemens topologi, vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna och vilken utrustning som används. Lika mycket som vikten av en säker funktion i livsuppehållande utrustning är betydelsen av tillförlitliga mätvärden och bildundersökningar av god kvalitet avgörande för patientsäkerheten.

 

Till den medicintekniska aspekten kan även IT-systemens betydelse för en säker vård adderas, i synnerhet i kritiska lägen då vårdorganisationen är beroende av robusta kommunikationssystem. En tumregel är att ju mer teknikintensiv en miljö är desto mer störkänslig blir den, vilket är en tydlig trend inom sjukvården tack vare en snabb teknisk utveckling både på det medicintekniska och elkraftstekniska området.

 

En förbättrad teknik har fördelar, t.ex. medger den att man idag kan utföra operationer på mycket svårt sjuka patienter och att färre av dom avlider jämfört med för 10-15 år sedan. En naturlig konsekvens blir då att kraven på vården, i takt med den tekniska utvecklingen, ökar. Kraven spiller över på tekniksidan då robusthet måste garanteras i en alltmer tekniskt komplicerad vårdmiljö.

Figur 1: Del av standardutrustning i operationssal för hjärtkirurgi
Del av standardutrustning i operationssal för hjärtkirurgi

Det finns exempel då EMC-relaterad problematik har lett till ganska allvarliga situationer för sjukvården. Bland annat kan nämnas fall då sprutpumpar för ultrasnabba narkosmedel okontrollerat stannat med följd att patienter börjat stiga i medvetandegrad under pågående operation eller patienter som fått hjärnskador då ventilatorer (respirator) slutat fungera.

 

Andra exempel på EMC-relaterad problematik, och det som kanske är mest vardagligt, är mindre dramatiskt och handlar om svårigheter med övervakning och undersökningar med framförallt ultraljud och mätning av biopotentialer, t.ex. behöver inte en utstörd ultraljudsövervakning av hjärtklaffarna under pågående hjärtoperation leda till omedelbar livsfara för patienten. Däremot kan konsekvensen bli att operationen måste avbrytas eller göras om eftersom läkaren inte kunnat bedöma resultatet.

Exempel på störning i ultraljud
Exempel på störning i ultraljud

I ett neurofyslab där man mäter nervcellsaktivitet (biopotentialer) ligger mätområdet inom ett spann från ca 10 mikrovolt upp till de högsta på ca 3-4 mV inom frekvensområdet DC- 10kHz. Detta gör miljön extra känslig då det räcker med att det finns ett elektriskt fält som blir till en brusmatta vari de bioelektriska signalerna drunknar eller att förförstärkare i mätutrustningen bottnar.

 

Ett vanligt problem i sammanhanget, ovanpå osäkerheten i resultatet och försämrade förutsättningar att ställa diagnos, är att undersökningar drar ut på tiden med irriterade patienter och stressad personal som följd. Driftstopp och störningar är svåra att förutsäga och leder inte sällan till kostsamma utredningar när dom uppstår.

 

För att ta tillvara på fördelarna med tekniken krävs kunskap om hur man hanterar den, därför måste EMC-perspektivet integreras i alla tekniska frågeställningar likväl som kunskapen om EMC inte kan begränsas till att vara en specialistkompetens. Det är uppenbart att EMC-problematik inte kan lösas med mindre än att de olika disciplinerna inom vården samarbetar då samspelet mellan utformningen av miljön och apparaterna är avgörande.

 

Det finns behov av att både fylla kunskapsluckor om EMC och revidera standarder, ett arbete som fordrar både tvärprofessionellt samarbete och ett långsiktigt perspektiv där forskning inom både elkraft och medicinteknik kommer vara avgörande för en driftsäker sjukvård i framtiden. Utan samverkan finns risken att vi hamnar i ett ekorrhjul av symptomlösningar istället för genomtänkta strategier i utformningen av elsystem byggnader och apparater, metoder som sannolikt är både billigare och mer verkningsfulla om man får med dom redan i planeringsstadiet.

 

Under en tid har ett nätverk med representanter från olika professioner såsom forskning, elkraft, IT, medicinsk teknik och vårdpersonal växt fram för att hantera EMC-frågor inom sjukvården. Kunskapen som idag finns om EMC-relaterad problematik pekar på att sjukhusen inte alltid är robusta ur ett EMC-perspektiv.

 

I mars togs därför initiativ till en tvärprofessionell EMC-konferens av Västfastigheter som är Västra Götalandsregionens fastighetsbolag. Syftet med konferensen, där ca 60-talet personer närvarade, var att inventera och dela erfarenheter av EMC-problematik som ett avstamp in i ett långsiktigt strategiskt samarbete, ett samarbete som är nödvändigt för att förbättra EMC-situationen inom sjukvården och i förlängningen även patientsäkerheten.

 

 

Marcus Eklund
Teknisk förvaltare El/Tele
Västfastigheter