Ögat På: Checklista för EMC

För att . framgångsrikt kunna hantera EMC-arbetet i ett företag eller organisation behöver man hålla fokus på att EMC-verksamheten genomsyrar hela organisationen. Följande checklista kan vara till hjälp.

Lagar och förordningar

Man bör undersöka vilka lagar och förordningar, som gäller på de marknaderna där produkterna kommer att säljas eller tas i bruk. Lagkraven kan gälla produktens olika egenskaper, såsom: elektriska, mekaniska, påverkan på människor och djur, elektromagnetisk emission eller tålighet mot vissa elektromagnetiska fenomen. I Europa bör vi beakta ett antal olika EU-direktiv, som reglerar produktansvaret. Dessa kan vara:

 


Direktiv – Egenskaper:

  • EMC-direktivet – Störningsemission och störningstålighet
  • Lågspänningsdirektivet– Spänningar, strömmar, brand
  • Maskindirektivet– Klämrisk mm
  • Teleterminaldirektivet – Elektriska säkerhet
  • Vågdirektivet– EMC-egenskaper
  • Hissdirektivet – EMC-tålighetskrav m fl

I USA är det UL och FCC och i Kanada är det CSA, som reglerar produkternas EMC-emissionsegenskaper. Det pågår ansträngningar för att harmonisera dessa krav internationellt. EMC-tålighetsdirektiven är inte lika utvecklade internationellt. Behovet är mindre eftersom domstolarna i USA kan döma ut höga böter vid otillräcklig eller felaktig funktionalitet.

 

Tillämpliga standarder

Lagar och förordningar pekar alltid på standarder där de tekniska kraven är specificerade. Standarderna innehåller bland annat…

  • Beskrivning av mät- eller provningsmetoden
  • Gränsvärden
  • Tålighetskriterier (tålighetsstandarder)

Man bör i första hand välja produkt- eller produktfamiljstandarder om sådana finns. Finns ej produkt- eller produktfamiljstandarder tillämpa ”generella standarder”.

 

Verklig miljö

Om produktens användarmiljö är strängare än standardens gränsvärden, skärp frivilligt gränsvärdeskraven (=kvalitetsförbättring). Strängare användarmiljö kan t ex vara stor exponering av överspänningar eller närhet till känsliga radiomottagare. Om produktens användarmiljö innehåller andra typer av störningar än vad som täcks av lagligt tillämpade standarderna tillämpa frivilligt andra standarder. (=kvalitetsförbättring).

 

Utbildad personal

Utnyttja tider med mindre arbetsbeläggning till att kontinuerligt utbilda personal i alla led. EMC är ett komplext ämne. Många människor i ett företaget eller projekt är involverade. Detta kräver samarbete. Det är inte en omöjlig uppgift att med rimliga medel åstadkomma önskade EMC-egenskaper hos en produkt. För att lyckas med EMC behöver man, förutom provningsresurser: kunskap, erfarenhet och kontinuitet i EMC-arbetet.

 

Konstruktion

Konstruera med EMC-hänsyn. ”Från ide till avveckling”. Utgå alltid från en kravspecifikation, som även innehåller väl definierade EMC-krav. Man bör genomföra en elmiljöprognos. Man konstruerar för uppfyllande av kravspecifikationen. EMC uppnås med riktig EMC-teknik. Konstruktionsgenomgångar och konstruktionsgranskning ett par gånger under produktframtagningen är effektiva sätt att uppnå EMC.

 

Provning

EMC är inte enbart provning. EMC är en del av produktkvalitet. Man kan inte prova sig till kvalitet. Den måste konstrueras och byggas in!

Genom konstruktionsprovning (förprovning) kontrollerar man att man är på rätt väg att uppfylla kraven. Denna typ av provning kan vara enklare, behöver inte uppfylla standardens alla krav till punkt och pricka. Vid verifierande provning däremot det är viktigt att det går helt enligt standardens föreskrifter. Som namnet anger verifierar man att man har lyckats konstruera för fullt uppfyllande av kravspecifikationen.

Verifierande provning utförs ofta på en prototyp eller en tidig förserieprodukt. Det är viktigt att man har marginaler till kraven: tålighet måste vara större än miljöns stränghet. Att beakta: − en fåtal individer provas − miljön är uppskattad − provningsmetoder är modeller av miljön − variationer mellan provningslabb − standardiserade gränsvärden är kompromisser − felkonsekvenser.

 

Dokumentation

Det är viktigt att dokumentera alla ändringar under konstruktionens och provningens gång, samt att tillvärkningsunderlaget är fullständigt för att säkerställa att alla serieprodukter erhåller de önskade egenskaperna. Som tillverkare ansvarar man för att CE-märka sin produkt samt att utfärda en Överensstämmelsedeklaration.

 

Produktion

Det är lämpligt att EMC-kunnig personal ser över tillverkningen och gör även stickprovskontroll avseende EMC-egenskaper. Det sker ibland tyvärr att produktionspersonal ”förenklar” vissa monteringsrutiner, med ibland förödande resultat på EMC-egenskaperna.

 

Underhåll

Det finns komponenter vars funktion inte är uppenbart elektriska! Montera tillbaka alla skruvar. Plåtdelar, luckor, täckkåpor mm har ofta en skärmfunktion eller jordplansfunktion och dessa funktioner kan oavsiktigt bli försämrade av en felaktig montering. Alla skruvar skall vara återmonterade och rätt åtdragna, även efter en service, för att bibehålla EMC-egenskaperna.

 

Miklos Steiner

 

Checklista för EMC

 

Lagar och förordningar

Tillämpliga standarder

Verklig miljö

Utbilda personal

Konstruktion

Provning

Dokumentation

Produktion

Underhåll